Aktivitātes

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

A. Sagatavošanas aktivitātes:

1. Izpēte. šī aktivitāte ir nepieciešamā, lai savākt datus priekš populāciju menedžmenta akcijām. Aktivitāte tiks novadīta aizsargājamās teritorijās un Demenes novadā, kur tiks izveidota jauna Natura 2000 teritorija, lai saglabātu sarkanvēdera ugunskrupjus. Izpēte sastāv no biotopu pētījumiem (GIS dati un lauka pētījumi), dzīvnieku uzskaites, kartēšanas. Izpēte ilgst vienu gadu un uz tās pamata tiks izveidoti populāciju menedžmenta plāni.

 

2. Gludenās čūskas Coronella austriaca Sugas aizsardzības plāns. Projekta divām sugām (Sarkanvēdera ugunskrupis un Eiropas purva bruņurupucis) jau eksistē Sugas aizsardzības plāni, kur aprakstītas sugu aizsardzības stratēģijas Latvijā. Tos autori arī ir Projekta eksperti. Projekta laikā Sugas aizsardzības plāns tiks izveidots arī gludenai čūskai. Šo plānu apstiprinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

 

3. Populāciju menedžmenta plāni. šie plāni detaļās aprakstīs nepieciešamās akcijas, lai saglabātu Projekta sugu populācijas (krūmu griešana, dīķu padziļināšana, dzīvnieku, kurus jāizlaiž dabā, skaits u.c.). Plāni būs atspoguļoti kartēs. Menedžmenta plāni tiks izveidoti uz Sugas aizsardzības plānu pamatā.

 

 

B. Aizsargājamas teritorijas izveide

4. Jauna Natura 2000 teritorija. Uz savāktas informācijas pamata, kooperējoties ar Vides ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi tiks izveidota jauna Natura 2000 teritorija Demenes novadā. šeit tiks aizsargāta lielāka sarkanvēdera ugunskrupju populācija Latvijā.

 

 

C. Aktivitātes dabā

5. Biotopu menedžments. šī aktivitāte tiks realizēta atbilstoši izstrādātiem populāciju menedžmenta plāniem katrai Projekta sugai vienā Natura 2000 teritorijā. Biotopu menedžments atbilst katras sugas vajadzībām: olu dēšanas vietu izveide bruņurupučiem, krūmu ciršana gludenai čūskai, dīķu atjaunošana ugunskrupjiem u.c.

 

               

D. Aktivitātes ex-situ

6. Projekta sugu pavairošanas zookultūrā Centra izveide. Ugunskrupju un bruņurupuču pavairošanai tiks izveidots Reto rāpuļu un abinieku pavairošanas Centrs Daugavpils novadā. Šeit tiks renovēta ēka, izveidoti jauni baseini.

 

7. Bombina bombina un Emys orbicularis populāciju pastiprināšana. Populāciju pastiprināšana notiks Projekta pēdēja gadā, bet turpināsies arī pēc Projekta pabeigšanas. Ugunskrupji un bruņurupuči tiks audzēti zookultūrā un izlaisti dabā, lai savienot sugu atslēga populācijas.

 

 

               

E. Publicitāte

8. Abinieku un rāpuļu aizsardzības popularizēšana. Notiks pasākumu virkne, kur tiks stāstīts par Projekta sugām un aktivitātēm: semināri, Projekta mājas lapa, brošūras, TV un radio raidījumi, konferences u.c.