Projekts

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Projekta mērķis ir atbalstīt purva bruņurupuču Emys orbicularis, gludenās čūskas Coronella austriaca, sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina populāciju palielināšanos Latvijā un nodrošināt to ilgtspējīgu eksistēšanu ar in-situ, ex-situ un likuma aizsardzības metožu kombināciju.

 

Projekta pamata uzdevumi:

·       Izveidot atbilstošu biotopu un koridoru tīklu Emys orbicularis, Coronella austriaca, Bombina bombina atslēgas populācijām vienā eksistējoša vai jaunizveidotā Natura 2000 teritorijā katrai sugai.

·       Jaunas Natura 2000 teritorijas izveide Bombina bombina lielākai populācijai Latvijā.

·       Coronella austriaca sugas aizsardzības plāna sagatavošana apstiprināšanai.

·       Pavairošana ex-situ zookultūrā Biotopu direktīvas II Pielikuma sugu Emys orbicularis un Bombina bombina no ziemeļnieciskām populācijām: -vāju Bombina bombina galveno populāciju pastiprināšana; - vietējo īpatņu grupas Emys orbicularis izveide zookultūrā, to  pavairošana un juvenīlu īpatņu izlaišana dabā.

·       Emys orbicularis, Coronella austriaca, Bombina bombina aizsardzības publicitātes pasākumi.

 

Natura 2000. 'Natura 2000 – Eiropas daba Jums. Projekta teritorija ir Eiropas Natura 2000 tīkla daļa. Tā izvēlēta sakarā ar to, ka tajā atrodas dažas Eiropas visapdraudētākās sugas un biotopi. Visas 27 Eiropas Savienības valstis strādā kopā Natura 2000 tīklā, lai saglabātu Eiropas dabas mantojuma bagātību un daudzveidību visu labā.