Brīvprātīgie

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Volunteers can help to the PROJECT team optimize the biotopes, research the populations, keep the animals in a zooculture etc. There are school pupils, teachers, Bachelor students, Master students, land owners and nature friends. You can be a volunteer and can help to conservate Latvian reptiles and amphibians also!

 

Brīvprātīgie var līdzēt PROJEKTA komandai biotopu uzlabošanā, populāciju pētījumos, dzīvnieku uzturēšanā zookultūrā utt. Tie ir skolēni, skolotāji, Bakalaura un Maģistra programmu studējošie, zemes īpašnieki un dabas draugi. Jūs varat būt brīvprātīgais un varat līdzēt saglabāt Latvijas rāpuļus un abiniekus arī!